Inscripció

Dades soci

En cas de no disposar, indicar NO

Autorització Bancària

El/La sotasignat, com titular del compte bancari indicat a continuacio, autoritza a aue li siguin carregades en aquest compte.
DADES DE LA PERSONA TITULAR DEL COMPTE:

S'ha de posar el IBAN per tal de realitzar el cobrament de les diferents quotes (son 24 números)